nazwa konkursu

II Gminny Konkurs Fotograficzny

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance zaprasza do udziału w II Gminnym Konkursie Fotograficznym

Tegoroczne hasło Konkursu: „Dostrzec niewidoczne piękno przyrody”

Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Kiciak, Monika Kulas

Celem konkursu jest:

·        kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody i środowiska,

·        rozwijanie kreatywności,

·        propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

·        uwrażliwienie na piękno naszego regionu

Adresaci konkursu:

·        Uczniowie klas IV-VIII

Regulamin konkursu:

1.     Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej ukryte piękno przyrody oraz dodaniu oryginalnego opisu zdjęcia (maksymalnie 20 słów), w którym znajdzie się wyjaśnienie tego, co wyjątkowego można dostrzec na zdjęciu.

2.     Dostarczone prace nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

3.     Każdy uczestnik ma prawo zgłosić tylko 1 zdjęcie.

4.     Zdjęcia konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką fotograficzną.

5.     Zdjęcia należy nadsyłać na adres: biologiasprotmanka@gmail.com do 15 maja 2023 roku.

6.     W mailu należy umieścić:

a.      Tytuł maila: konkurs fotograficzny, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz klasę.

b.     Oryginalny opis zdjęcia na maksymalnie 20 słów.

c.      Oświadczenie, podpisane przez opiekuna prawnego dziecka – autora zdjęć. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.     Prace nadesłane po terminie nie podlegają ocenie.

8.     Z chwilą doręczenia zdjęcia (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – udostępnianie na stronie internetowej Organizatora oraz stronie Facebook,

b) wystawienia odbitki fotografii w ramach wystawy pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

9.     Organizator udostępniając zdjęcie, zgodnie ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umieści pod fotografią imię oraz nazwisko autora.

Plakat z informacjami o konkursie