KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1.      Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie, ul. Szkolna 9, 83-031 Łęgowo, która reprezentowana jest przez Dyrektora Szkoły. Kontakt sekretariat@splegowo.pl, nr tel. 58 682 85 24,

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Wojciech Leszczyński, mail: inspektor.odo@gmail.com,

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o systemie oświaty, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, w niektórych przypadkach na podstawie Art. 9 (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4.      Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw a dane dobrowolnie podane w terminie na jaki została udzielona zgoda,

5.      Posiadasz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6.      Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

7.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, organizatorzy konkursów, organizatorzy wycieczek i podmioty współpracujące na podstawie odrębnych umów dane przekazywane będą w zakresie realizacji tych umów,

8.      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.