RYS HISTORYCZY I DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĘGOWIE

Rok 1945 – w pierwszych miesiącach od zakończenia II wojny światowej we wsi Łęgowo pojawili się pierwsi osadnicy z południa Polski. W okazałym budynku, na początku obecnej ulicy Szkolnej, rozpoczął działalność Urząd Gminy. Powstała też pierwsza szkoła dla polskich dzieci, która liczyła 41 uczniów i
trzech nauczycieli. Kierownictwo nad placówką objęła Michalina Turkowa.
Rok 1946 – dnia 1 września do szkoły, która mieściła się w kilku budynkach, doszli uczniowie z okolicznych wsi. Ich liczba wynosiła już 228 dziewcząt i chłopców.
Rok 1955 – rozpoczęła działalność biblioteka szkolna. Zbiory pozyskiwane były z różnych źródeł, od osób prywatnych, innych placówek oświatowych, zakładów pracy. Pierwszym wpisem w księdze inwentarzowej biblioteki była publikacja z 1931 roku wydawnictwa Gebethnera i Wolffa, pod tytułem „Z liryk i obrazków” Marii Konopnickiej.
Rok 1957 – na stanowisko kierownika szkoły została powołana Jadwiga Wexej.
Rok 1959 – dnia 22 października otwarto nowy budynek szkoły przy obecnej ulicy Szkolnej 9. Był to wówczas nowoczesny gmach z szerokimi korytarzami, widnymi salami lekcyjnymi, w których zaczęto tworzyć następujące gabinety przedmiotowe: biologiczny, geograficzny, chemiczno-fizyczny, historyczny, języka polskiego, prac technicznych. Naukę w nim, w dniu 22 listopada, rozpoczęło 380 uczniów.
Rok 1966 – w wyniku reformy oświaty utworzono klasę VIII, liczba uczniów zwiększyła się do 451 dziewcząt i chłopców.
Rok 1967 – w lipcu rozpoczęto generalny remont budynku szkoły. Gruntownemu odnowieniu poddano wszystkie sale lekcyjne, okna, drzwi, parkiety oraz elewację.
Rok 1972 – funkcję dyrektora placówki objął Tomasz Rutkowski.
Rok 1973 – w pierwszej połowie roku wyrównano i zagospodarowano teren wokół szkoły, wymieniono siatkę ogrodzeniową, posadzono żywopłot oraz wykonano przyszkolny parking na rowery dla dojeżdżających do szkoły uczniów.
Rok 1978 – dyrektorem szkoły został Wojciech Kaczmarczyk.
Rok 1984 – kierowanie szkołą objęła Stefania Kamińska.
Rok 1986 – powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły.
Rok 1988 – Tomasz Słupecki, pełniący wcześniej funkcję inspektora oświaty, został powołany na stanowisko dyrektora szkoły.
Rok 1989 – Teresa Kaczmarowska objęła funkcję dyrektora placówki.
Rok 1990 – dnia 22 listopada wmurowano akt erekcyjny i przystąpiono do rozbudowy szkoły. Na przestrzeni dwóch lat powstało nowe skrzydło od strony wschodniej. Szkoła liczyła 507 uczniów.
Rok 1992 – od września uczniowie zaczęli korzystać z nowych pomieszczeń lekcyjnych, w oddanym do użytku nowo dobudowanym skrzydle szkoły. Znajdowały się w nim sale dla dzieci z klas 0-III wraz z szatnią i stołówką. Dnia 17 października nastąpiło uroczyste nadanie placówce imienia. Od tego dnia Szkoła Podstawowa w Łęgowie nosi imię Bohaterów Grudnia ’70.
Rok 1993 – 1 września funkcję dyrektora szkoły objęła Elżbieta Działoszewska.
Rok 1997 – dnia 11 lutego władze Gminy Pruszcz Gdański podjęły uchwałę o budowie sali gimnastycznej. W dniu 18 grudnia wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu.
Rok 1998 – dnia 5 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie placówce Sztandaru Szkoły. Fundatorem był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Rok 1999 – w związku z nową reformą oświaty, w szkole utworzono gimnazjum. Placówka przekształciła się w Zespół Szkół w Łęgowie. W ramach Zespołu działała Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia’ 70 oraz Gimnazjum.
Rok 2000 – dnia 29 lutego nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej.
Rok 2003 – dzięki różnorodnej działalności i realizacji wielu nowatorskich zadań i przedsięwzięć, placówka otrzymała certyfikat „Szkoła z Klasą”.
Rok 2009 – podczas wakacji niektóre pomieszczenia szkoły przeszły gruntowne remonty. Powiększono i całkowicie odnowiono bibliotekę szkolną, w której znalazła miejsce czytelnia i pracownia multimedialna, dogłębnie odświeżona została klasa zerowa, odmalowano również korytarze.
W październiku szkoła uroczyście obchodziła jubileusz 50-lecia.
Rok 2010 – w grudniu zakończono prace przy tworzeniu i urządzaniu placu zabaw dla dzieci. Powstał on od strony północnej za halą sportową. Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
Rok 2012 – placówka przystąpiła do pilotażowego projektu „Cyfrowa Szkoła” – finansowanego ze środków budżetu państwa, mającego na celu rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Rok 2015 – wiosną oddano do użytku nowy budynek stołówki od strony południowo-zachodniej.
Dnia 1 września uroczyście otwarto nowe skrzydło szkoły od strony południowo- wschodniej oraz kompleks nowoczesnych boisk sportowych. W nowym skrzydle powstały dodatkowe sale z zapleczem edukacyjnym dla klas O-III, mała świetlica, sekretariat wraz z gabinetami dyrektorskimi, szatnia, portiernia, toalety, w nowym skrzydle działa również winda.
Rok 2016 – dnia 1 września, w starej części szkoły na parterze, oficjalnie zakończono całkowitą wymianę instalacji elektrycznej. Korytarze, sale lekcyjne, biblioteka szkolna oraz świetlica zostały gruntownie odmalowane i wzbogaciły się o nowe sprzęty.
Rok 2017 – dnia 1 września, w związku z nową reformą oświaty, nastąpiło wygaszenie gimnazjów. Placówka powróciła do dawnej nazwy i ponownie objęła edukacją uczniów z klas 0-VIII.
Rok 2018 – we wrześniu jubileusz 25-lecia pracy na stanowisku dyrektora, obchodziła Elżbieta Działoszewska – uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali uroczyste obchody tego wydarzenia.
Rok 2020 – w marcu, ze względu na pandemię wirusa COVID 19, zawieszono naukę stacjonarną i dla wszystkich uczniów wprowadzono nauczanie zdalne.
Rok 2022 – w lutym ogłoszono koniec nauki zdalnej, wszyscy uczniowie przeszli w tryb nauki stacjonarnej.
W związku z agresją Rosji na Ukrainę, od marca licznie przybywali do szkoły ukraińscy uczniowie.
Rok 2023 – w czasie wakacji wykonano remont dachu, zainstalowano baterie fotowoltaiczne, odmalowano dwie sale lekcyjne. W starej części szkoły przystąpiono do remontu dwóch łazienek dla dziewcząt – na parterze i pierwszym piętrze. Wymieniono meble w pokoju nauczycielskim.
We wrześniu także, cała społeczność szkolna, przygotowała dla Pani Dyrektor Elżbiety Działoszewskiej – uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia sprawowania przez Szanowną Jubilatkę funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie.
Pani Dyrektor Działoszewska jest dyrektorem o najdłuższej kadencji w całej historii placówki. Na przestrzeni trzech dekad, łęgowska szkoła przeszła bardzo dynamiczny rozwój, w tym czasie nastąpiły najistotniejsze zmiany i doniosłe wydarzenia, które rzutują na jej obecną pracę i szeroko pojętą działalność.

NAJWAŻNIEJSZE PROGRAMY I PROJEKTY W JAKICH SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ:
*„Edukacja Morska i Żeglarska”
*„Aktywni Błękitni”
*„Pamiętamy i Będziemy Pamiętać – Grudzień 1970”
*„Pamiętamy i Będziemy Pamiętać Stan Wojenny”
*„Codeweek – Cała Polska Programuje”
*„Zdolni z Pomorza”
*„Świadomość Procentuje”
*„Eko-Szkoła”
*”Laboratoria Przyszłości”
*”Młode Głowy”

SZKOŁA ORGANIZUJE:
*Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
*Gminny Konkurs Chemiczny