Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023:

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie ogłasza z dniem 28.02.2022. nabór do oddziału przedszkolnego dzieci z rocznika 2016 (dzieci sześcioletnie) na rok szkolny 2022/2023. 

Wnioski rekrutacyjne można pobrać osobiście w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej: http://www.splegowo.pl /  w zakładce rodzice/rekrutacja. 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 01 kwietnia 2022 r. w sposób określony poniżej (do wyboru):

a) osobiście w sekretariacie szkoły, w godzinach 7.00 – 15.00 . 

b) listownie

c) w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych szkoły z adnotacją na kopercie „Rekrutacja do oddziału przedszkolnego”

d) e-mail  (scan) na adres sekretariat@splegowo.pl

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły, tel. 58 682 85 24

W przypadku podjęcia decyzji o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego  w placówce innej niż szkoła w Łęgowie, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko. 

 

Dyrektor 

Elżbieta Działoszewska

 

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘGOWIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE – POTWIERDZENIE WOLI RODZICA

 

 

Rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023:

 ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZGŁOSZENIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

OŚWIADCZENIE – POTWIERDZENIE WOLI RODZICA

 

 

Zgłoszenia dzieci do klasy II – VIII

ZGŁOSZENIE DO KLASY II – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ