— — Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania — —

— — Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym — —

— — Regulamin korzystania z czytelni i zbiorów biblioteki szkolnej — —

— — Regulamin korzystania z darmowych podręczników — —

— — Regulamin korzystania ze stołówki — —

— — Regulamin ogólny korzystania z obiektu sportowego — —

— — Regulamin pracowni chemiczno-fizycznej — —

— — Regulamin pracowni komputerowej — —

— — Regulamin świetlicy szkolnej — —

— — Regulamin pracowni multimedialnej — —

— — REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII — —
obowiązuje od 01.09.2020r.


— — REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE — —

— — REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE — —Procedura postępowania w przypadku nagannego zachowania niepełnoletniego ucznia

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Procedura postępowania wobec ofiary czynu karalnego

Procedura postępowania w przypadku naruszenia przez ucznia nietykalności osobistej lub inne zachowania karalne wobec nauczyciela lub pracowanika szkoły

Procedura postępowania w przypadku wagarów

Procedura postępowania w przypadku niepowodzeń szkolnych ucznia

Procedura postępowania w przypadku fałszerstwa

Procedura postępowania w przypadku nieobecności rodziców ucznia

Procedura postępowania wobec osób niebedących pracownikami i uczniami mającymi zamiar wejść na teren placówki

Procedura postępowania w przypadku spraw spornych i konfliktów

Procedura postępowania w sytuacjach nadmiernego korzystania z internetu oraz technologii przez uczniów

Procedura odbioru ucznia przez osobę podejrzaną o spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o przemocy w rodzinie

Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia

Procedura postępowania w sytuacji dziecka zaniedbanego

Procedura postępowania w przypadku posiadania niebezpiecznych przedmiotów

Procedura rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych i usprawiadliwiania nieobecności

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Procedura postępowania w razie zaistniałego wypadku (1/3)

Procedura postępowania w razie zaistniałego wypadku (2/3)

Procedura postępowania w razie zaistniałego wypadku (3/3)

Procedura pracy z uczniem zdolnym (1/2)

Procedura pracy z uczniem zdolnym (2/2)

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Procedura postępowania nauczyciela podczas dyżurów (1/2)

Procedura postępowania nauczyciela podczas dyżurów (2/2)

Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas pierwszych

Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas czwartych (1/2)

Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas czwartych (2/2)

Procedura adaptacyjna nowego ucznia przychodzącego do szkoły

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia incydente bombowym

Procedury postępowania w sytuacji usiłowania popełnienia samobójstwa lub zamiaru samobójczego (1/2)

Procedury postępowania w sytuacji usiłowania popełnienia samobójstwa lub zamiaru samobójczego (2/2)

Procedura postępowania w przypadku wypadku w szkole (1/2)

Procedura postępowania w przypadku wypadku w szkole (2/2)

Procedura reagowania w szkole w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy (1/2)

Procedura reagowania w szkole w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy (2/2)

Procedura reagowania w szkole w sytuacji wtargnięcia napastnika (1/3)

Procedura reagowania w szkole w sytuacji wtargnięcia napastnika (2/3)

Procedura reagowania w szkole w sytuacji wtargnięcia napastnika (3/3)

Procedura reagowania w szkole w sytuacji powodzi